SAMSUNG
Cty: 22,490,000 đ
Cty: 20,490,000 đ
Cty: 18,490,000 đ
Cty: 13,850,000 đ
Cty: 9,990,000 đ
Cty: 7,080,000 đ
Cty: 6,990,000 đ
Cty: 5,250,000 đ
Cty: 4,250,000 đ
Cty: 3,980,000 đ
Cty: 2,350,000 đ
Cty: 2,800,000 đ
Cty: 7,200,000 đ
Cty: 7,200,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8