iPhone 15 Pro
23,700,000 đ
26,600,000 đ
28,900,000 đ
29,600,000 đ