OPPO
Cty: 10,690,000 đ
Cty: 6,990,000 đ
Cty: 5,490,000 đ
Cty: 4,690,000 đ
Cty: 3,290,000 đ
Cty: 3,390,000 đ
Cty: 2,750,000 đ
ĐẶC QUYỀN NOTE 8